ZADZWOŃ

 NAPISZ

segmenty wołomin

OFERTA

FINANSOWANIE

KONTAKT

O NAS

Wszystkie Segmenty zostały Sprzedane - Dziękujemy za zaufanie!

alen development

OFERTA

FINANSOWANIE

+48 22 201 05 92  

KONTAKT

O NAS

 • Regulamin dla strony: https://alendevelopment.pl

 •  

 • 1. Postanowienia ogólne

 • 2. Definicje

 • 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 • 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 • 7. Własność intelektualna

 • 8. Postanowienia końcowe

 •  

 • 1. Postanowienia ogólne

  •  

   1. Strona https://alendevelopment.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

   2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę  https://alendevelopment.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  • 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://alendevelopment.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  • 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://alendevelopment.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  • 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

   •  

   • 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

    2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

    3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy  prawa polskiego.

   •  

 • 2. Definicje

 •  

  • 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://alendevelopment.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

   2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

   3. USŁUGODAWCA – Alen Development Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Wileńska 51A lok. 210; 05-200 Wołomin, adres do doręczeń: ul. Wileńska 51A lok. 210; 05-200 Wołomin wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000598756, NIP: 527-275-78-43, REGON: 363610088, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 300000, adres poczty elektronicznej: biuro@alendevelopment.pl, tel.: 22 201 05 92.

   4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

   5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

  •  

 • 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 •  

  •  

   1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

   •  

    1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,

     

  • 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

  •  

 • 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych 

  •  

    

   1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  • 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

   umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

   3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   •  

    1. komputer z dostępem do Internetu,\

   • 2. dostęp do poczty elektronicznej,

   • 3. przeglądarka internetowa,

   • 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  •  

  • 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  • 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym

  • 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

   •  

 • 5. Tryb postępowania reklamacyjnego 

 •  

 • 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  •  

    

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony 2. Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@alendevelopment.pl

   3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

   4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

   5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 •  

 • 6. Własność intelektualna 

 •  

   

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://alendevelopment.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://alendevelopment.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://alendevelopment.pl/, bez zgody Usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://alendevelopment.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 •  

 • 7. Postanowienia końcowe

 •  

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 •  

 

segmenty Wołomin
segmenty Wołomin
deweloper wolomin
deweloper wolomin
alen development
alen development
KRS: 0000598756
NIP: 5272757843
REGON: 363610088

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA:

Alen Development Sp. z o.o.
Biurowiec "Wileńska Park 51A"
ul. Wileńska 51 (budynek A lokal 210)
05-200 Wołomin

alen development

Sprzedaz@alendevelopment.pl

+48 22 201 05 92

Polityka prywatności

Regulamin